Gereformeerde Belijdenissen

 

 

Overzicht van de Gereformeerde Belijdenissen.

 

De door de Gereformeerde Kerken als hun belijdenis erkende en aanvaarde geloofsuitspraken zijn te verdelen in twee groepen, namelijk:

  • de algemene of oecumenische belijdenissen
  • de bijzondere of gereformeerde belijdenissen

Deze laatste noemen we de Drie formulieren van enigheid.

Schema Belijdenissen

De benamingen "oecumenisch" en "gereformeerd" houden geen tegenstelling in maar de woorden geven aan dat de eerste groep belijdenissen al door de zogenaamde oecumenische concilies in de eerste eeuwen van de geschiedenis van de christelijke kerk zijn ontworpen en aanvaard, terwijl de drie formulieren van enigheid zijn ontstaan na de grote reformatie van de 16e eeuw.
 

De drie formulieren van enigheid zijn eigenlijk niets anders dan een uitbreiding en nadere omschrijving van de algemene belijdenissen.(Denk b.v. maar aan Zondag 8 - 22 van de Heidelbergse Catechismus. Zij zijn een verklaring van de Apostolische Geloofsbelijdenis).
 

Het nut van de belijdenissen is dat de kerk van Godswege het recht en de plicht heeft om de geloofsinhoud van de Heilige Schrift in samengevatte vorm uit te spreken en zo te handhaven tegenover alle afwijking van de zuivere leer en tegenover alle dwaalleraars die zich ook op Gods Woord willen beroepen. Zie b.v. 1 Tim. 1: 18 - 19, 3: 15 en 6: 12)
 

En zo is een aangenomen belijdenis dan tegelijk de éénheidsband, die alle plaatselijke kerken en gelovigen samenbindt "in eenheid van het ware geloof" Heid. Cat. vraag 54).

 

Als we de belijdenissen iets meer willen onderscheiden dan kunnen we zeggen dat ze nodig zijn:

  • Om tegenover de wereld te getuigen van de waarheid Gods. (Dit karakter staat op de voorgrond in de Nederlandse Geloofsbelijdenis).
  • Om de zuivere belijdenis vast te leggen voor de toekomst en de kerk zelf daarin te onderwijzen. (Met dit doel werd de Heidelbergse Catechismus opgesteld).
  • Om de dwalingen en ketterijen uit de kerk te weren. (Dit is wel heel nadrukkelijk de opzet van de Dordtse Leerregels met hun "Verwerping der dwalingen").
  • Om de enigheid des geloofs en de eenheid der gelovigen te bewaren. (Vandaar de naam "Drie formulieren van Enigheid" voor alle gereformeerde belijdenissen samen).

 

Bewerking van: "Tot prijs zijner Heerlijkheid", Inleiding