Welkom op de Website Bijbelse toerusting

 

De website hoopt een hulpmiddel te zijn ten behoeve van het toerustingswerk voor de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) .

 

In de toekomst zullen diverse artikelen toegevoegd worden, waarbij o.a. onderwerpen uit de canoniek (OT en NT), geloofsleer, de kerkgeschiedenis, het pastoraat en de ethiek enz. aan de orde komen.
Verder studiemateriaal voor bijbelstudieverenigingen, catechisatie en persoonlijke studie.


Door in te loggen krijgt u volledige toegang tot al het materiaal op deze site. GKN-leden kunnen hier de inloggegevens aanvragen.

 

Lezing: Christen zijn in de 21e eeuw

Spreker: Ds. J.R. Visser

 

Christen zijn in de 21e eeuw

Ds. J.R. Visser heeft op verzoek van de Gereformeerde kerk Amersfoort en omstreken een vijfdelige lezingencyclus over christen zijn in de 21e eeuw verzorgd. Deze lezingen vindt u als video-opnames hieronder.

 

In de eerste lezing tekent ds. Visser de achtergronden en de tijdgeest waarin we als christen in het moderne Nederland van nu leven. Na het Premoderne en het Moderne tijdperk bevinden we ons nu in een Postmoderne periode. Het is daarom belangrijk te doorzien welke invloeden dit op het denken en handelen van de mens in het algemeen en op een christen in het bijzonder heeft.

 

Lezing: De Dordtse Leerregels

Spreker: Ds. L. Heres

Synode te Dordtrecht

In onze tijd hebben de belijdenisgeschriften het zwaar. Zijn ze niet achterhaald en uit de tijd? Wij leven toch in een heel andere samenleving met heel andere vraagstukken dan zo'n 400 jaar geleden.

Een van die belijdenisgeschriften is "De Dordtse Leerregels". Zijn deze geworden tot dorre leerregels? In deze lezingen laat ds. L. Heres ons zien dat De Dordtse Leerregels nog zeer actueel zijn en ons veel houvast en steun kunnen geven in een verwarrende tijd.

Uittocht en Intocht

Cursusdeel: Oude Testament, Hoofdlijnen Bijbelse Geschiedenis - Uittocht en Intocht
Spreker: Ds. L. Heres

Ds. L. Heres

Deze cursus is onderverdeeld in drie delen:
- Historische achtergrond
- Openbaringsgeschiedenis
- Theologische betekenis
En verder een uitleg Typologie versus Allegorie


Koningen en Profeten

Cursusdeel: Oude Testament, Richteren to Maleachi

Enkele heilshistorische opmerkingen bij Richteren tot Maleachi.
Dit boek geeft aan wat de achtergrond is van wat we in 1 Samuël vinden. Het grote refrein van het boek Richteren is dat ieder deed wat goed was in eigen ogen. De hoofdstukken 17-21 zijn daar een verschrikkelijke illustratie van. Zie het laatste vers van Richteren.
Dat is de situatie die we aantreffen als we in 1 Samuël 1 terecht komen.  Eli is richter.
Wie is Eli? Wat doet Eli in die tijd? Eli die zelf wel een gelovige man is. Toch is er iets heel belangrijks wat Eli steeds niet doet. Dat kom je op het spoor als je er eens op let hoe het in die geestelijke donkere tijd in de kerk het er in de tabernakel aan toegaat. Eli is de hogepriester, je kunt zeggen hij is in de tabernakel de baas en is volledig verantwoordelijk voor wat daar gebeurt. Zijn twee zonen Hofni en Pinehas zijn de priesters die het dagelijkse werk in Gods heiligdom doen. Zij zorgen er voor dat de dagelijkse offers gebracht worden. Zij gaan om met de broeders en zusters die komen om hun offers voor de HERE te brengen.

De Schrift en haar gezag

Cursusdeel: De Schrift en haar gezag.

de Bijbel

Er zijn heel veel actuele voorbeelden te noemen die gaan over de veranderende manier waarmee met de Schrift en haar gezag omgegaan wordt. Je vind aan het einde van dit cursusmateriaal een heel duidelijk voorbeeld. Recent is er ook een boek uitgekomen van mensen die zich orthodox gelovigen noemen en die beschrijven hoe in evangelisch en gereformeerd Nederland er al meer anders over het gezag van de Schrift gedacht wordt. Hoe in evangelische en gereformeerde kerken zo het geloof veranderd. Het boek is in het Engels geschreven door: Miranda Klaver, Stefan paas; Eveline van Staalduine-Sulman redactie: Evangelicals and sources of authority. In dit boek wordt met allerlei voorbeelden getoond dat de autoriteit van de Bijbel al meer moet plaatsmaken voor de ervaring.

De HERE heeft alles gemaakt

Cursusdeel: Schepping

Aarde

Als het over de schepping gaat hebben we te maken met iets dat volop in discussie is. Steeds weer wordt er gesproken over schepping en evolutie. Hoe is de schepping er gekomen. Hoe is het leven op aarde gekomen. Hoe was de schepping in het begin? Was de dood er vanaf het begin? Was het echt goed op aarde of was de zonde en de moeilijke dingen er ook al vanaf het begin? Wat betekent het dat God de Schepper is voor ons leven van vandaag en voor de toekomst? Al met al veel vragen. Veel dingen die ons en onze kinderen raken.

Abraham Kuyper

Abraham Kuyper (1837-1920).
Abraham Kuyper behoort tot de grote mannen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij was een zeer geleerd man en heeft op allerlei terrein zijn invloed doen gelden.

 

Maarten Luther

Maarten Luther (1483-1546).
Op 31 oktober 1517 heeft Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel op de deur van de Slotkapel te Wittenburg laten publiceren. Deze actie is het begin geweest van de Reformatie van de 16e eeuw.

 

Johannes Calvijn en het Calvinisme

Johannes Calvijn (1509-1564).
Johannes Calvijn heeft grote invloed gehand op de reformatie in Nederland. De drie formulieren van eenheid zijn alle door zijn geschriften beïnvloed. Gereformeerden worden daarom ook wel ‘calvinisten’ genoemd. Zijn meest belangrijke in invloedrijke boek is: INSTITUTIE, of onderwijs in de christelijke religie