Kleine Kerkgeschiedenis

Auteur: W. Meijer

Uitgave: Oosterbaan & Le Coïntre N.V. Goes

 

De "Kleine Kerkgeschiedenis" is een serie van drie deeltjes over de geschiedenis van Christus Kerk.
De auteur richt zich daarbij vooral op de jeugd.

 

Citaat uit de Inleiding: "Velen gaan weer beseffen, hoe belangrijk het voor het hele leven van de Kerk kan zijn, als de jeugd van die Kerk haar geschiedenis weer leert lezen.
Hoe zal men ook de Kerk recht liefhebben, als men haar verleden niet kent; hoe zal men de geest, hoe de dwalingen van ónze tijd leren verstaan, als men die niet kan confronteren met de gang van dwaling en waarheid door de eeuwen heen?
"

 

 

Kleine Kerkgeschiedenis, deel 1
Kleine Kerkgeschiedenis 1

3e druk, 1966

Inloggen vereist! Kleine Kerkgeschiedenis I.pdf


In dit deel wordt de geschiedenis van Christus Kerk vanaf de jonge christelijke Kerk tot en met de Hervorming (Luther/Calvijn) behandelt. 

 

Inhoud:

 • Geleide woord
 • Waarom vertellen we kerkgeschiedenis?
 • Het leven van de jonge christelijke kerk
 • De ondergang van Jeruzalem 
 • Vervolging van de Kerk. Nieuwe uitbreiding van de Kerk.
 • De eeuw van Constatijn en Augustinus
 • Het gaat niet goed met de Kerk
 • Christus komt naar onze landen.
 • Paus en Keizer. 
 • De Islam
 • De Kruistochten.
 • De laatste middeleeuwen en duisternis . . . . Maar ook licht
 • Over de voorlopers der Hervorming, en over enkele mannen, die daar wel op leken
 • De Hervorming I
 • De Hervorming II
 • De Hervorming III

 

Onderwerpen zijn o.a.: Judaïsme, Augustinus, Willibrord, Bonifatius, Hervorming, Luther, Zwingli, Calvijn .

 


Kleine Kerkgeschiedenis, deel 2
Kleine Kerkgeschiedenis 2

3e druk, 1972

Inloggen vereist! Kleine Kerkgeschiedenis II.pdf


Dit tweede deel behandelt de kerkgeschiedenis vanaf de Hervorming in Nederland tot aan de Afscheiding.

 

Inhoud:

 • Geleide woord
 • De Hervorming in de Nederlanden
 • Twee Belijdenisgeschriften: 
  - De Nederlandse Geloofsbelijdenis
  - en de Heidelbergse Catechismus
 • Contra-Reformatie
 • De Reformatie in Frankrijk
 • De Reformatie in Engeland
 • Duitsland en de dertigjarige oorlog
 • De Kerk in Nederland
 • Piëtisme en Methodisme
 • De tijd van de Verlichting
 • Wel bevrijd van het Franse juk, maar....
 • Het Réveil

 

Onderwerpen zijn o.a.: Wederdopers, Calvinisme, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus, Guido de Brés, Contra reformatie, John Knox, Synode van Dordrecht, Remonstranten, Piëtisme, Methodisme, Scholastiek, Mystiek, De Verlichting, Het Réveil, Groen van Prinsterer.

 

 


Kleine Kerkgeschiedenis, deel 3
Kleine Kerkgeschiedenis 3
1 druk, 1964

 

Inloggen vereist! Kleine Kerkgeschiedenis III.pdf

 

Dit derde deel behandelt de kerkgeschiedenis vanaf de Afscheiding tot en met de Vrijmaking. En verder de Oecumenische beweging en de Zending.

 

Inhoud:

 • Geleidewoord
 • 1. De Afscheiding
 • 2. Zorg en zegen
 • 3. De Doleantie
 • 4. „De Vereniging” - 1892
 • 5. „De veronderstelde wedergeboorte” en 1905
 • 6. Tussen twee wereldoorlogen
 • 7. De Vrijmaking van 1944
 • 8. De „Oecumenische Beweging”
 • 9. De Zending

 

Onderwerpen zijn o.a.: Afscheiding, Bilderdijk, Hendrik de Cock, Scholte, Brummelkamp, Doleantie, Dr. A. Kuyper, De Vereniging, Veronderstelde Wedergeboorte, J.A. Wormser, Dr. Geelkerken, Assen-1926, De Vrijmaking, Barth, K. Schilder, Artikel 31 DKO, Oecumenische beweging, Wereldraad van Kerken, Zending

 

 

 


Trefwoorden: Kerkgeschiedenis