Leeswijzer

 

Lezen en leren zijn twee dingen die het leven van een christen kenmerken. Dit lezen en leren is vooral gericht op de Bijbel. Het doel ervan is: God meer en beter leren kennen om zo in opvattingen en levensstijl een discipel van Jezus Christus te zijn.


Studiezin heeft veel mensen het leven gered. In Handelingen 17:10-12 lezen we het volgende: “Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen; en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen”.
 

En het is onze taak toe te nemen in kennis en inzicht. Zie bijvoorbeeld Efeze 4; Rom. 12-16; Gal. 5 en 6.

 

Een christelijk leven begint met ‘vernieuwing in denken’.

 

Wie goede aanvullingen heeft, geve die door.

 

DE BIJBEL

 

Het belangrijkste boek dat we hebben is de Bijbel. In de loop der eeuwen zijn er vele Bijbelvertalingen geproduceerd en het aantal neemt nog steeds toe. Voor ons zijn de volgende belangrijk:

 • De Staten Vertaling van 1637
 • De Vertaling van het Nederlandse Bijbelgenootschap 1951
 • De Herziene Statenvertaling 2010

In de Engelse taal:

 • King James Version
 • New King James
 • English Standard Version

Het kenmerk van een goede Bijbelvertaling is dat die de grondtekst zo letterlijk mogelijk weergeeft en dat doet op een leesbare en begrijpelijke manier. Het gaat erom dat we de woorden van de Heere lezen en niet wat een vertaler ervan denkt te moeten maken. Als er passages zijn die voor ons onduidelijk zijn, kunnen we altijd een commentaar (of de kanttekeningen) erop nakijken.

 

COMMENTAREN OP DE BIJBEL

 

Bij de Bijbelstudie kunnen de kanttekeningen van zowel de Statenvertaling als van de NBG51 worden gebruikt. Er is ook een uitgave van de Herziene Statenvertaling met commentaar.
Korte Verklaring op de Heilige Schrift

 • Commentaar op het Nieuwe Testament (red. J. van Bruggen)
 • Commentaar op het Nieuwe Testament (Bottenburg)
 • Commentaren van Johannes Calvijn
 • Matthew Henry
 • Diverse commentaren op losse Bijbelboeken.
 • En dan zijn er vele schetsen op bijna alle Bijbelboeken

 

Na het horen van een preek op zondag kan het geen kwaad de verklaring van Matthew Henry erop na te lezen. Wanneer een preek vragen heeft opgeroepen kan een Bijbelverklaring gelezen worden.

 • Sola Scriptura, Deel I Wegwijzer bij het Bijbellezen. Genesis - Kronieken.
  Waal. C. van der
 • Sola Scriptura, Deel II Wegwijzer bij het Bijbellezen. Ezra - Maleachi.
  Waal. C. van der
 • Sola Scriptura, Deel III Wegwijzer bij het Bijbellezen. Mattheüus - Openbaring.
  Waal. C. van der
 • Sola Scriptura, Wegwijzer bij het Bijbellezen, vragenboekje
  Waal. C. van der

Zie ook:

 • Het kompas van het christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden Bijbel.
  Bruggen, J. van
 • Schriftbeginselen ter schriftverklaring en Historisch overzicht over theorieën en wijzen van schriftuitlegging.
  Greijdanus, S.

Meestal bespreekt een commentaar op een Bijbelboek het ontstaan en de inhoud van het Bijbelboek dat aan de orde is. Er zijn ook boeken die alleen het ontstaan en de inhoud van Bijbelboeken behandelen. Die hebben vanouds het woord ‘Canoniek’ in de titel. Moderne theologen hebben het over ‘Inleiding op’ (zij gaan ervan uit dat de Bijbel niet het Woord van God is).

 • Bizondere Canoniek Van de boeken van het Nieuwe-Testament. Deel I, Historische Boeken.
  Greijdanus, S.
 • Bizondere Canoniek Van de boeken van het Nieuwe Testament. Deel II, Brieven-Openbaring.
  Greijdanus, S.
 • Oud-Testamentische Kanoniek,
  Aalders, G.Ch., 
 • Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament
  Grosheide, F.W.

 

BIJBELS ONDERWIJS

 

Voor de zondagschool en ander Bijbels onderwijs zijn er de volgende boeken:

 • Geschiedenis der Godsopenbaring Deel I, Het Oude Testament, Handboek voor de kennis van de Bijbelse Geschiedenis
  Bakker, F. L.
 • Geschiedenis der Godsopenbaring, Deel II, Het Nieuwe Testament, Handboek voor de kennis van de Bijbelse geschiedenis
  Bavinck, J.H.
 • Handboek voor Gereformeerd Zondagsschoolonderwijs, Deel I, Het Oude Testament
  Douma, J.; Tazelaar, J.P.
 • Handboek voor Gereformeerd Zondagsschoolonderwijs, Deel II, Nieuwe Testament
  Douma, J.; Tazelaar, J.P.
 • Handboek voor het evangeliseerend onderwijs in de heilige geschiedenis
  Douma, J.; Tazelaar, J.P.
 • Handboek voor het evangeliseerend onderwijs in de Heilige Geschiedenis (deel 2), Het nieuwe Testament
  Douma, J.
 • Heilige Geschiedenis, Leerboek voor de Heilige geschiedenis
  Snoek, I. 
 • Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst
  Bavinck, H.
 • Bijbelsch handboek Het Oude Testament
  Aalders, G.Ch.; Deursen, A. van; Gelderen, C. van; e.a.
 • Bijbelsch handboek, Het Nieuwe Testament
  Bouma, C.; Greijdanus, S.; Grosheide, F.W. en Impeta, C.N.
 • De ballingschap, Deel I, Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis met ballingschap bedreigd
  Zee, G. van der
 • De ballingschap, Deel II, Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis in ballingschap gevoerd (eerste stuk)
  Zee, G. van der
 • De ballingschap, Deel III, Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis in ballingschap gevoerd (tweede stuk) uit ballingschap verlost
  Zee, G. van der

 

GELOOFSLEER / DOGMATIEK

 

De inhoud van ons geloof (wat geloof ik?) wordt behandeld in de geloofsleer of de dogmatiek. Moderne theologen hebben het dan over systematische theologie (omdat zij natuurlijk niets willen weten van een op de Bijbel gefundeerde geloofsleer of van dogma’s).
Meest belangrijke uitleg van de geloofsleer:

 • Johannes Calvijn: DE INSTITUTIE OF ONDERWIJS IN DE CHRISTELIJKE RELIGIE (verschillende uitgaven / vertalingen). Laatste uitgave: Den Hertog in Houten, 2009. De Institutie is onderverdeeld in hoofdstukken en paragraven – elke dag één of meer paragraven lezen is heel goed mogelijk. De Institutie is met passie geschreven.

Het beste wat er in Nederland geschreven is over de leer van het geloof is van Dr. H. Bavinck.

 • Gereformeerde Dogmatiek
  Bavinck, H.
 • Handleiding bij het Onderwijs in den Christelijken Godsdienst
  Bavinck, H.
 • Magnalia Dei, Onderwijzing in de christelijke religie naar Gereformeerde Belijdenis
  Bavinck, H.
 • De Dordtsche leerregelen
  Feenstra, J.G.
 • Dogmatische hoofdlijnen, Korte behandeling van de Gereformeerde Geloofswaarheden
  Feenstra, J.G.
 • Leer en leven, Dogmatisch Leesboek
  Feenstra, J.G.
 • Onze Geloofsbelijdenis
  Feenstra, J.G.
 • Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek
  Honig, A.G. jr.
 • Beknopte Gereformeerde Dogmatiek
  Genderen, J. van; Velema, W.H.

 

HET CHRISTELIJK LEVEN

 

Leer en leven hebben met elkaar te maken. Een belangrijk onderdeel van de geloofsleer is de ethiek. Eenvoudig gezegd: de christelijke levensstijl. De ethiek gaat hierover. Er zijn vele boeken geschreven over wat het leven van een christen inhoud en over de christelijke levensstijl. Een goede aanvulling op dit soort boeken is het lezen van biografieën van bekende christenen.
Algemeen: Werken van J. Douma en W.H. Velema. Onderwerpen als: abortus, euthanasie, levensstijl ed.

 • De tien geboden
  Douma, J.
 • Christelijke levensstijl
  Douma, J.
 • De Christen - en Christinnereis, Deel I - De Christenreis, Deel II
  Bunyan, John
 • De Pylgerreize fan dizze wrâld nei de takommende
  Bunyan, John (Fries)
 • De Gereformeerde levenswandel, Enkele aspecten van "onze wandel in Christus"
  Vries, W.G. de
 • Het huwelijk in ere
  Vries, W.G. de
 • Christelijke wereldbeschouwing
  Bavinck, H.
 • Christelijke wetenschap,
  Bavinck, H.
 • De Openbaring van Johannes en het sociale leven
  Schilder, K.
  (Dit boek kan gezien worden als commentaar op het boek Openbaringen, maar bespreekt dit vanuit het perspectief van maatschappij en staat.)
 • Gereformeerde Ethiek, Deel I
  Geesink, W.
 • Gereformeerde Ethiek, Deel II
  Geesink, W.
 • Van 's Heeren ordinantiën I, Inleidend Deel
  Geesink, W.
 • Van 's Heeren ordinantiën II, Deel I, 's Heeren ordinantiën in de natuur
  Geesink, W.
 • Van 's Heeren ordinantiën III, Deel II, 's Heeren ordinantiën in de zedelijke wereld I
  Geesink, W.
 • Van 's Heeren ordinantiën IV, Deel II, 's Heeren ordinantiën in de zedelijke wereld II
  Geesink, W.
 • Christen zijn in deze wereld
  Bovet, Th.
 • Christen zijn in deze wereld
  Velema, W.H.
 • Pro Rege of het Koningschap van Christus Deel 1, Het Koningschap van Christus in Zijn hoogheid
  Kuyper, A.
 • Pro Rege of het Koningschap van Christus Deel 2, het Koningschap van Christus in Zijn werking
  Kuyper, A.
 • Pro Rege of het Koningschap van Christus Deel 3, Het Koningschap van Christus in Zijn werking
  Kuyper, A.

 

KERKORDE – KERKRECHT

 

De manier waarop wij onze kerkdienst invullen en het kerkelijk leven in praktijk brengen is vastgelegd in de Kerkorde en wordt besproken in het kerkrecht. Van belang is vooral de korte verklaring van J. Janssen uit 1923 (latere drukken hebben het nieuwe synodale kerkrecht overgenomen). In de kerkelijke adviezen worden allerlei kwesties waar kerkenraden en kerkelijke vergaderingen mee te maken krijgen besproken. Voor een goede toepassing van het kerkrecht zijn een hartelijke instemming met de leer van de kerk en oprechtheid in levenswandel voorwaarden.

 • Korte verklaring van de kerkenordening
  Jansen, Joh.
 • Inleiding tot de studie van het kerkrecht
  Spijker, W. van 't en Drimmelen, L.C. van
 • Kerkelijke adviezen, Deel I
  Rutgers, F.L.
 • Kerkelijke adviezen, Deel II
  Rutgers, F.L.
 • Gereformeerde kerkrecht, Deel I
  Bouwman, H.
 • Gereformeerde kerkrecht, Deel II
  Bouwman, H.

 

KERKGESCHIEDENIS

 

In de geschiedenis leren wij zien hoe God de wereld regeert. In de kerkgeschiedenis leren wij over het kerkvergaderend werk van Christus. Het gaat dus ook om onze geschiedenis. Als wij willen weten waar onze wortels liggen (kerkelijk gezien) dan zijn er 2 gebeurtenissen die bepalend zijn: de Reformatie van de 16e eeuw en Johannes Calvijn in de eerste plaats en de Dordtse Synode van 1618/9 in de tweede plaats.

 • De Synode van Dordrecht 1618/1619
  W. van ’t Spijker ea.
 • De Synode van Westminster 1643-1649
  W. van ’t Spijker ea.

Algemeen:

 • De Kerk van alle tijden
  Praamsma, Louis
 • Afscheiding - Wederkeer, Opstellen over de Afscheiding van 1834
  Deddens, D. en Kamphuis, J.
 • Doleantie Wederkeer 1886
  Deddens, D. en Velde, M. te
 • Vereniging in wederkeer, Opstellen over de Vereniging van 1892
  Deddens, D. en Velde, M. te 
 • Vrijmaking Wederkeer, Vijftig Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994
  Deddens, D. en Velde, M. te 

 

DE REFORMATIE

 

Werken van de reformatoren:

 • Luther (verzamelde werken en afzonderlijk uitgegeven werken)
 • Calvijn: De Institutie of onderwijs in de christelijke religie (verschillende uitgaven / vertalingen). Laatste uitgave: Den Hertog in Houten, 2009.
 • Bucer: predikant te Straatsburg.

Verder: Bijbelverklaringen, preken, strijdschriften, belijdenissen.

 • De actualiteit van Martin Bucers ambtsopvatting
  't Spijker, W. van
 • De ambten bij Martin Bucer
  't Spijker, W. van

 

HET CALVINISME

 

 • Het Calvinisme - zes stone-lezingen
  Kuyper, A.
 • Wezen van het calvinisme.
  Greijdanus, S.
 • Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd, Deel I, Geneve - Frankrijk
  Schelven, A.A. van
 • Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd, Deel II, Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis, Schotland - Engeland, Noord-Amerika
  Schelven, A.A. van
 • Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd, Deel III, Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis Polen - Bohemen, Hongarije en Zevenburgen
  Schelven, A.A. van

Er is zeer veel over Calvijn geschreven. 

 • Calvijn Biografie
  Cottret, B.
 • Calvijn en Calvinisme, Een studie over Calvijn en ons geestelijk en kerkelijk leven
  Couvée, D.H.

 

BIJZONDERE ACTA

 

 • Acta - 1618-1619 Nationale Synode te Dordrecht
  Donner, J.H.; Hoorn, S.A. van den
 • Acta - 1618, De Pro-Acta der Dordtsche Synode in 1618
  Kaajan, H.
 • Acta -1861, De Post-Acta of nahandelingen van het Nationale Synode van Dordrecht
  Entingh, A.S.; Smit, E. en Beest, J. van
 • Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw
  Rutgers, F.L.
 • Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw
  Rutgers, F.L.
 • Acte - 1836-1869, Handelingen en verslagen van de Algemene Synoden van de Christelijk Afgescheidende Gereformeerde Kerk (1836-1869) met stukken betreffende de Synode van 1843 bijlagen en registers
  Berg, C.H.W. van den; Bouma, H.; Drayer, M. e.a.
 • Acta - 1572-1620, Provinciale en Particuliere Synoden gehouden in de Noordelijke Nederlanden Gelderland
  Reitsma, J. en Veen, S.D. van
 • Acta - 188-1892, Synodaal convent 1887 en van de voorlopige Synoden van de Nederduitsche Gerefomeerde Kerken (188-1892) met bijlagen en registers
  Alg. Secr. Gereformeerde Kerken in Nederland

 

DE NADERE REFORMATIE

 

 • De prediking van de nadere reformatie
  Brienen, T.
 • Prediking en vroomheid bij Reformatie en Nadere Reformatie
  Brienen, T.
 • De Nadere Reformatie, Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers
  Brienen, T. e.a.
 • Figuren en thema's van de Nadere Reformatie
  Brienen, T. e.a.
 • Theologische aspecten van de Nadere Reformatie
  Brienen, T. e.a.
 • Reformatie en Nadere Reformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden
  Brienen, T. en Tukker, C.A.
 • De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme
  Brienen, T.; Exalto, K.; Genderen, J. van; Graafland, C. e.a.
 • De catechese van de Reformatie en de Nadere reformatie
  Verboom, W.
 • Acht uitmuntende Prakcticale leerredenen over verschillende plaatse des Ouden Testaments
  Smytegelt, Bernardus
 • Des Christens heil en Cieraat, voorgestelt in Vyf-en-veertig Predicatien over Philippensen IV : 7 en Colossensen I : 22
  Smytegelt, Bernardus
 • Het Gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig Predikatiën over Mattheus XII : 20, 21 Deel II
  Smytegelt, Bernardus
 • Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende Predikatiën waaronder eenige over zeer gewigtige Pratikale stoffen
  Smytegelt, Bernardus
 • Teellinck (Willem Teellinck, de vader van de Nadere Reformatie)
  't Hof, W.J. op
 • De zelfbeproeving tot het H. Avondmaal
  Teellinck, W.
 • Den Christeliicken Leytsman
  Teellinck, W.
 • De praktijk van het Heilig Avondmaal, Vier predicatiën over de woorden des Heeren Doet dit tot Mijn gedachtenis
  Teellinck, Willem

 

DE AFSCHEIDING VAN 1834

 

Over de Afscheiding van 1834 is veel geschreven. Hier volgen een aantal werken.

 • Verzamelde Geschriften deel 1 Cock, Hendrik de 
 • Verzamelde Geschriften deel 2 Cock, Hendrik de 
 • De Afscheiding van 1834, Haar aanleiding, naar authentieke brieven en bescheiden beschreven
  Keizer, G.
 • De afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw
  Rullmann, J.C.
 • Beginsel, recht en beteekenis der afscheiding
  Schilder, K.
 • De dogmatische beteekenis der Afscheiding, Ook voor onze tijd
  Schilder, K.

De Afscheiding is per classis beschreven door C. Smits en J. Wesseling. F.L. Bos heeft in 4 delen allerlei archiefstukken verzameld en uitgegeven. In de uitgaven van C. Smits en J. Wesseling zijn veel namen van gemeenteleden opgenomen. Het is dus mogelijk om familie te traceren. Over alle moeiten binnen de afgescheiden kerken:

 • De crisis der jeugd, Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der afscheiding
  Bouwman, H.
 • Vijftig jaar strijd voor de beginselen der afscheiding, Enkele gegevens uit de geschiedenis van De Wachterbond. 
  Raalte, J. van
 • Wat was De Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de ,,Kruisgezinden"
  Raalte, J. van
 • Anthony Brummelkamp
  Velde, M. te
 • Anthony Brummelkamp, Een terugblik op de Afscheiding
  't Spijker, W. van

 

DOLEANTIE 1886

 

De Dolenatie van 1886 heeft ook veel literatuur opgeleverd, zij het minder dan de Afscheiding. Hier volgen een aantal informatieve boeken.

 • De Doleantie In de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw
  Rullmann, J.C.
 • De doleantie in haar wording en beginperiode
  Does, J.C. van der
 • Tractaat van de Reformatie der kerken aan de zonen der reformatie hier te lande op Luthers vierde eeuwdienst
  Kuyper, A.

 

VERENIGING 1892

 

 • De Vereniging van 1892, Een episode uit de geschiedenis van het oecumenische streven van de "Afgescheiden" en de "Dolerende" kerken in Nederland
  Bouma, H.
 • De worsteling om de eenheid, Hoe staan wij thans tegenover 1892
  Raalte, J. van
 • Het wonder van de 19e eeuw, Van vrije kerken en kleine luyden.
  Algra, Hendrik

 

VRIJMAKING 1944

 

De vrijmaking van 1944 is veroorzaakt doordat de leer van A. Kuyper bindend werd opgelegd en ambtsdragers massaal werden geschorst. De pacificatieformule van 1905 was geen leerbesluit. In 1942 werd deze formule eenzijdig kuyperiaans uitgelegd en dwingend aan de kerken opgelegd. Zo ontstond er een leergeschil over verbond en doop en een kerkrechtelijk geschil over het recht van meedere vergaderingen. Hieronder volgens een aantal boeken en brochures die deze geschiedenis beschrijven.

 • Het Conflict in de Gereformeerde Kerken" Historisch overzicht omtrent de geschiedenissen v an de Gereformeerde Kerken in Nederland van 1936 tot op heden
  Rietkerk, G.
 • De feitelijke toedracht, Tien jaren kerkstrijd
  Janssen, G.
 • Rondom 1905, Een historische schets
  Dam, R.J.; Holwerda, B.; Veenhof, C.
 • Om de "Unica Catholica", Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie
  Veenhof, C.
 • ... En wij zijn ontkomen! Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd
  Dooren, G. van

De briefwisseling van K. Schilder en een aantal brochures uit de tijd van de Vrijmaking zijn opgenomen in:

 • Verzamelde werken 1940-1941 Schilder, K.
 • Verzamelde werken 1942-1944 Schilder, K.


Jaren voor en tijdens de vrijmaking:

 • Opdat zij allen één zijn, Deel I, Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en Kerk
  Reest, Rudolf van
 • Opdat zij allen één zijn, Deel II, Prof. Dr. K. Schilder in zijn strijd om Woord en Kerk
  Reest, Rudolf van


Jaren na de Vrijmaking:

 • Het vuur blijft branden, geschiedenis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland 1944-1979
  Jongeling, P.; Vries, J. P. de en Douma, J.


Synodale stukken:

 • Toelichting op de uitspraken van de Synode - 1942
 • Praeadvies van Commissie I Inzake de bezwaarschriften tegen een zinsnede uit de verklaring van Utrecht 1905

 

K. SCHILDER

 

Prof. K. Schilder heeft een belangrijke rol gespeeld voor, tijdens en na de Vrijmaking van 1944. Hij heeft veel geschreven en zijn boeken en artikelen zijn tegenwoordig ruim voorradig.

 • Een hoornstoot tegen Assen? (antwoord op een conschientiekreet)
  Schilder, K. 
 • Geen duimbreed! Een synodaal besluit inzake 't lidmaatschap van N.S.B. en C.D.U.
  Schilder, K.
 • Christus en cultuur, met annotaties van Douma, J. Schilder, K. en Douma, J.
  Schilder, K. 
 • Bij Dichters en schriftgeleerden, Verzamelde opstellen
  (Bevat een interessant hoofdstuk over de psalmberijming van 1773.)
  Schilder, K.

De drie delen over de kerk bespreken allerlei vraagstukken over de kerk: pluriformiteit van de kerk, gaat artikel 27 NBG over de onzichtbare kerk, een tweetal toespraken over de Afscheiding en de brochure ‘Ons aller Moeder’.

 

VRIJMAKING 2003 EVJ

 

Brochures van het LWVKO en artikelen uit Reformanda (zie site De Bazuin)

 • Gereformeerde Politiek in de jaren '80 - GPV waarheen?
  Vries, W.G. de, Kamphuis, J. en Doekes, L. 

De vergadering waar deze toespraken gehouden werden, kan gezien worden als het begin van bezwaard zijn binnen de GKv. Deze vergadering heeft geleid tot de oprichting van het blad "Reformanda" en later "Nader Bekeken".

 

Gezangen

 • Weet wat je zingt! De 121 liederen van “Leusden” een verantwoorde keuze?
  H. Vreugdenhil-Bustra
 • Lied tegen het licht – handreiking bij het toetsen van gezangen.
  (Uitgave Woord en Wereld nr. 40)
  J.P.C. Vreugdenhil, H. Vreugdenhil-Bustra.

Uitgaven Landelijke Werkgroep Voorlichting Kerkelijke Ontwikkelingen (LWVKO)

 • Om trouw te zijn – de komende generale synode te Zuidhorn: kerken op een kruispunt
  LWVKO
 • Laten wij ons bekeren – de gereformeerde kerken na “Zuidhorn” – een oproep tot reformatie.
  LWVKO
 • Sabbat en Zondag – Om de blijvende geldigheid van het vierde gebod.
  W. Dijkstra. 
 • Blijft in mijn Liefde – Het bewaren van Gods geboden in deze tijd.
  S. de Marie.
 • Dankbaar gereformeerd –Toerusting Woordgetrouwe gemeente
  W. Nieboer.
 • Gods Woord of Mensenwoord? – Over de Nieuwe Bijbelvertaling
  T.L. Bruinius.
 • Congresbundel – Gereformeerd of ongebonden?
  Organisatie LWVKO

Overige

 • Teleurstellende uitspraken
  Goedhart, J.M.

Zodra het 4e (en het 7e) gebod ter discussie gesteld worden, volgen meestal de overige geboden ook:

 • De Wet Niet Verzetten, Toetsing van de Wetsidee van Ds. G. Visee
  Geelhoed, A.

 

APOCRIEFE BOEKEN

 

 • Apocriefen van het Oude Testament, volledige herdruk volgens de oorspronkelijke uitgave
  Keur, J. en Keur, P.
 • Apostolische vaders, Deel I, Ignatius en Polycarpus
  Klijn, A.F.J.
 • Apostolische vaders, Deel II, I en II, Clemens, onderwijs van de Twaalf Apostelen
  Klijn, A.F.J.

 

CHRISTELIJKE / GEREFORMEERDE POLITIEK

 

De christelijke politiek als beweging is begonnen met G. Groen van Prinsterer. Meest belangrijke werken:

 • Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, Deel I
  Groen van Prinsterer, G.
 • Handboek der Geschiedenis van het Vaderland, Deel II
  Groen van Prinsterer, G.
 • Ongeloof en revolutie, Eene reeks van Historische Voorlezingen
  Groen van Prinsterer, G.
 • Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, Toelichting van de spreuk der revolutie
  Groen van Prinsterer, G.
 • De Anti - Revolutionaire en confessionele partij in de Nederlandse Hervormde Kerk
  Groen van Prinsterer, G.
 • Groen van Prinstere herdacht
  Dijk, K.
 • Groen van Prinsterer
  Diepenhorst, P.A.
 • Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866), strijder-triomfator, Een studie
  Puchinger, G.
 • Groen van Prinsterer als Historicus
  Smitskamp, H.
 • Groen van Prinsterer, briefwisseling
  Essen, J.L. van
 • Groen van Prinsterer en de Kerkelijke Strijd van Heden
  Bosch, J.
 • Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871, Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij
  Hartogh, G.M. den
 • Groen van Prinsterer en zijn tijd, 1800-1857
  Vos, G.J. Azn.
 • Groen van Prinsterer, staatsman en profeet
  Mulder, H.W.J.
 • Groen's "Ongeloof en revolutie", een bundel studiën
  Suttorp, L.C.; Sneller, Z.W. en Veldkamp, J.

De ARP was de eerste politieke partij in Nederland en is opgericht door o.a. A. Kuyper:

 • "Ons Program"
  Kuyper, A.
 • Antirevolutionaire staatkunde, deel 1 en 2
  Kuyper, A. 
 • Saevis-Tranquillus In Undis, Toelichting op het Antirevolutionair Beginselprogram
  Colijn, H.

In 1948 werd het GPV opgericht:

 • Universeel en Anti revolutionair 3 delen
  Verbrugh, A.J.
 • Congres van Gereformeerden, 30 maart - 1 april 1948 (Verslag)  
  Secretariaat (Broederweg - Kampen)
 • Congres van gereformeerden, 30 maart - 1 april 1948 Referaten - Bundel
  Secretariaat (Broederweg - Kampen)
 • Congres van Gereformeerden, 30 maart - 1 april 1948 Referaten - Bundel en (Verslag)
  Secretariaat (Broederweg - Kampen)
 • De Schriftuurlijk-Reformatorische Politieke Beginselen, Deel I
  Zijlstra, A.
 • De Schriftuurlijk-Reformatorische Politieke Beginselen, Deel II 
  Zijlstra, A.
 • De Schriftuurlijk-Reformatorische Politieke Beginselen, Deel II
  Zijlstra, A.
 • De Wereldpolitiek in het licht van de Schrift
  Zijlstra, A.
 • Tenzij, schriftuurlijke beginselen voor het staatsleven
  Zijlstra, A.

Verder: uitgaven van de Groen van Prinsterer Stichting.

 

MAATSCHAPPIJ

 

 • Onze volksvrijheden, De hoofdbeginselen der Nederlandsche Grondwet
  Smeenk, C.
 • Christelijke sociale studiën
  Slotemaker de Bruine.
 • Christelijke wereldbeschouwing.
  Bavinck, H.
 • Christelijk-Sociale beginselen
  Smeenk, C.S.
 • Christen en Secularisatie
  Puchinger, G.

 

AMBTEN EN LITURGIE

 

Onder de ambtelijke vakken vallen: de ambten en de liturgie. Moderne en vrijzinnige theologen hebben het over praktische theologie (omdat zij hun uitgangspunt nemen in de praktijk en niet in de Bijbel)

 • Het ambt der diakenen
  Bouwman, H.
 • Het gereformeerde kerkboek (herzien door T. Hoekstra)
  Biesterveld, P.
 • Het Hooge belang der Ambtelijke vakken, Rede ter aanvaarding van het leeraarsambt aan de Theologische School der gereformeerde Kerken in Nederland, te Kampen
  Biesterveld, P.
 • Het huisbezoek
  Biesterveld, P.
 • Het karakter der catechese, Rede gehouden bij de overdracht van het rectoraat der Theologische School, den 6e december 1900
  Biesterveld, P.
 • Het Object der Ambtelijke Vakken, Rede gehouden bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt in de Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
  Biesterveld, P.
 • Kerkelijk handboekje bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van betekenis voor de regeering der kerken
  Biesterveld, P.
 • De liturgie bij Johannes Calvijn zijn publicaties en zijn visies
  Brienen, T.
 • De prediking van de nadere reformatie
  Brienen, T.
 • Bevindingen, Verzamelde opstellen Schriftverklaring Kerkelijk leven Opleiding
  Trimp, C.
 • Communicatie en ambtelijke dienst, Rede gehouden bij de overdracht van de rectoraat der Theologische Hogeschool van De Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen op maandag 6 december 1976
  Trimp, C.
 • De Actualiteit der Prediking in het licht van het 'Sola Scriptura' der Reformatie
  Trimp, C.
 • De dienst van de mondige kerk, Een confrontatie met het appèl van de 'mondige' wereld
  Trimp, C.
 • De gemeente en haar liturgie
  Trimp, C.
 • De Preek, Een practisch verhaal over het maken en houden van preken
  Trimp, C.
 • De volmacht tot de bediening der verzoening (Rede bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de diaconiologische vakken aan de TU Kampen op 13 april 1970)
  Trimp, C.
 • Formulieren en gebeden ( een beschrijving van de liturgische formulieren en gebeden in het gereformeerde kerkboek)
  Trimp, C.
 • Heilsgeschiedenis en prediking, Hervatting van een onvoltooid gesprek
  Trimp, C.
 • Het leerambt niet verspelen! De uitstraling van de Schrift in de bediening van het Woord
  Trimp, C.
 • Inleiding in de ambtelijke vakken
  Trimp, C.
 • Kerk in aanbouw, Haar presentie en pretentie
  Trimp, C.
 • Klank en weer Klank, Door prediking tot geloofservaring
  Trimp, C.
 • Ministerium, een introductie in de reformatorische leer van het ambt
  Trimp, C.
 • Zorgen voor de gemeente, Het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen toegelicht
  Trimp, C.
 • Bij brood en beker, Leer en gebruik van het heilig avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
  Spijker, W. van 't; Balke, W.; Exalto, K. en Driel, L. van
 • Rondom de doopvont, Leer en gebruik van de heilige doop in het Nieuwe testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
  Spijker, W. van 't; Balke, W.; Exalto, K. en Driel, L. van

 

PERSONEN

 

Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Het is altijd goed om naast literatuur over de christelijke levenswandel ook biografieën en werken van voorgangers te lezen.
 

Martelaren der kerk

 • Martelaren van de oude kerk; bewaarde documenten van de christenvervolging tot ca. 300 na Christus
  Bremmer, J. N. en Boeft, J. den
 • Stad der martelaren, De eerste Christenen onder het juk van Rome
  Mitchell, K.
 • Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der Evangelische waarheid hun bloed gestort hebben van Christus onzen Zaligmaker af tot het jaar 1655, Niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, enz. j.g.o.
 • Slachtschaepkens Christi, Geloofshelden en martelaren uit de Nederlanden in de tijd der groote reformatie
  Zeeuw, P. de J.Gzn.

Gisbertus Voetius

 • Gisbertus Voetius
  Duker, A.C.

Martin Bucer

 • Martin Bucer
  Anrich, G.


Ulrich Zwingli

 • Ulrich Zwingli - de Hervormer van Zwitserland
  Andringa, W.


Martin Luther

 • Luther, zijn weg en werk
  Kooiman, W.J.
 • Maarten Luther, Doctor der Heilige Schrift, Reformator der kerk
  Kooiman, W.J.
 • Martin Luther (Duits)
  Kooiman, W.J.


Abraham Kuyper

 • Abraham Kuyper, Zijn volksdeel, zijn invloed
  Augustijn, C.; Prins, J.H.; Woldring, H.E.S.; e.a.
 • Abraham Kuyper (een beeldbiografie)
  Bruijn, J. de
 • Abraham Kuyper, Leven en werk in beeld, Een beeldbiografie. 
  Bruijn, J. de
 • Dr. A. Kuyper
  Diepenhorst, P.A.
 • Abraham Kuyper, Een levensschets
  Rullmann, J.C.
 • Kuyper blies verzamelen, Zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw
  Geelhoed, J.


Groen van Prinsterer

 • Groen van Prinsterer
  Diepenhorst, P.A.


Herman Bavinck

 • Herman Bavinck
  Geelhoed, J.
 • Herman Bavinck als Dogmaticus (1854-1921)
  Bremmer, R.H.
 • Herman Bavinck en zijn tijdgenoten
  Bremmer, R.H.
 • Dr. Herman Bavinck
  Kok, A.B.W.M.
   

Augustinus

 • Augustinus leven en werken,
  Augustinus, A.
 • Augustinus, de zielzorger
  Meer, F. van der


H.F. Kohlbrugge

 • Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803-1875)
  Aalders, W.; Heyst, D. van
   

Willem Bilderdijk

 • Bilderdijk als denker en dichter
  Bavinck, H.
 • Bilderdijk in zijn nationale beteekenis
  Kuyper, A.
 • 'n Onbegriepelijk mens, Deel I
  Reest, Rudolf van
 • 'n Onbegriepelijk mens, Deel II
  Reest, Rudolf van


Bonifatius

 • Bonifatius
  Beekenkamp, W.H.


Anthony Brummelkamp

 • Anthony Brummelkamp
  Velde, M. te


Hendrik de Cock

 • Hendrik de Cock (1801-1842)
  Veldman, H.
 • Hendrik de Cock, afgescheiden en toch betrokken
  Veldman, H.
 • Hendrik de Cock, eerste Afgescheiden predikant in Nederland, beschouw in Leven en Werkzaamheid 
  Cock, Hendrik de


Huldrych Zwingli

 • Huldrych Zwingli, hervormer van kerk en samenleving
  Veldman, H.
 • Huldrych Zwingli (Duits)
  Köhler, W. en Zwingli, H.


J.G. Woelderink

 • J.G. Woelderink: Om de vaste grond des geloofs, De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing
  Wilschut, H.J.C.C.J.


Abraham Capadose

 • Abraham Capadose, uw heilwenschende vriend
  Berg, C.R. van den


Isaäk da Costa

 • Isaäc da Costa op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht
  Bomhoff, J.G. e.a.


L. Lindeboom

 • Man van Conflict, tóch van eenheid, Enkele grepen uit het leven en den arbeid van Prof. L. Lindeboom
  Bosch, J.


Zinzenforf

 • De graaf van Zinzendorf, Deel I en Deel II 
  Bovet, F.


J.C. Sikkel

 • Ds. J.C. Sikkel als sociaal profeet en pionier
  Bremmer, R.H.


Waldenzen

 • De Waldenzen
  Comba, E.


Johannes Hus

 • Jan Hus. Ein Bild seines Lebens und Wirkens (Duits).
  Dachsel, J.


Kerkvaders

 • De kerkvaders Augustinus, Bernardus en Anselmus
  Deetman, P.
 • Als een eenzame mus op het dak, Jan Pieter Paauwe (1872-1996), Zijn leven, werk en volgelingen
  Dros, L.F. en Sjoer, N.J.P.


H.J. Hegger

 • Mijn weg naar het licht
  Hegger, H.J.


Gomarus

 • Franciscus Gomarus
  Kok, A.B.W.M.


Jacobus Revius

 • Jacobus Revius, zijn leven - zijn lied
  Kooiman, W.J.
 • Jacobus Revius, zijn leven en werken
  Posthumus Meyjes, E.J.W.


Pierre Viret

 • Pierre Viret, Medestander van Calvijn
  Nauta, D.


Guido de Brès

 • Guido de Brès en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis
  Pater, J.C.H. de
 • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
  Guido de Bres
 • Gevangen om het Evangelie
  Guido de Bres
 • Het wapen van het Christelijk geloof
  Guido de Bres


John Knox

 • John Knox (Engels)
  Percy, E., Lord


Bernardus Smijtegelt

 • Bernardus Smijtegelt, dienstknecht van God
  Post, S.D.
 • Acht uitmuntende Prakcticale leerredenen over verschillende plaatse des Ouden Testaments.
  Smytegelt, Bernardus
 • Des Christens heil en Cieraat, voorgestelt in Vyf-en-veertig Predicatien over Philippensen IV:7 en Colossensen I : 22. 
  Smytegelt, Bernardus
 • Het Gekrookte Riet of honderd vijf-en-veertig Predikatiën over Mattheus XII : 20, 21 Deel II
  Smytegelt, Bernardus
 • Keurstoffen of verzameling van vijftig uitmuntende Predikatiën waaronder eenige over zeer gewigtige Pratikale stoffen. 
  Smytegelt, Bernardus
 • Kort begrip van de heidelbergse Catechismus, samengevat in vijf predikatiën
  Smytegelt, Bernardus
 • Veertien practicale leerredenen
  Smytegelt, Bernardus


Overige

 • Dr. F.L. Rutgers in zijn Leven en Werken Geschetst
  Rullmann, J.C.
 • Dr. H. Colijn een levensschets
  Rullmann, J.C.
 • Een man van singuliere gaven, Ds. W.H. Gispen (1833 - 1909)
  Rullmann, J.C.
 • Een schat in aarden vaten, Deel V, Ernst en vrede, Het leven van George Frans Gezelle Meerburg.
  Rullmann, J.C.
 • Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924
  Suttorp, L.C.
 • Charles Haddon Spurgeon
  Adama van Scheltema, C. S.
 • Calvijns opvolger, Theodorus Beza
  Sliedregt, C. van
 • Leven en werken van R. en E. Erskine
  Bavinck, H.
 • Ds. S. van Velzen en zijn betekenis voor de afscheiding in Friesland, Een kerk-historische bijdrage over de jaren 1835 - 1840
  Tjoelker, A.
 • Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de 16e eeuw
  Tunderman, J.W.

 

BIJZONDERE BOEKEN

 

 • De goddelijke openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis
  Aalders, G.Ch.
 • Schriftgezag en wetenschap
  Aalders, G.Ch.
 • Paulus en de antieke cultuurwereld
  Aalders, G.J.
 • Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581 gevolgd door het Plakkaat van Verlating
  Alberts, A.
 • Dispereert niet, Twintig eeuwen historie van de Nederlanden, De morgennevels zwichten
  Algra, A.; Algra, H.
 • De Nederlandsche Belijdenisgeschriften, vergelijkende teksten
  Bakhuizen-Brink, J.N. van den
 • De Nederlandse Belijdenisgeschriften in authentieke teksten met inleiding en tekstvergelijkingen
  Bakhuizen-Brink, J.N. van den
 • De bediening van het genadeverbond
  Olevianus, C.
 • Verklaring der Apostolische Geloofsbelijdenis
  Olevianus, C.
 • Hieronymus - Brieven, Band I
  Tazelaar, C.
 • Hieronymus - Brieven, Band II
  Tazelaar, C.
 • Verklaring op den Heidelbergschen Catechismus
  Ursinus, Z.
 • Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus, Nu in hedendaags Nederlands herschreven door J. van der Haar, Deel II, Zondag 25-52
  Ursinus, Zacharias
 • Kerk en uitverkiezing
  Ursinus, Zacharias
 • Genade, overvloeiende voor de voornaamste der zondaren, een getrouw verhaal van het leven en de dood van John Bunyan
  Bunyan, John
 • Philipp Melanchthon, Der lehrer der Kirche (Duits)
  Meinhold, P.
 • Johannes Chrysostomus, Handen met eelt, Een leven getekend door het sociale vraagstuk
  Meulenberg, L.
 • Cyprianus
  Meulenberg, L.F.J.

 

GESCHIEDENIS JONGERENBONDEN (O.A. JONGELINGSBOND)

 

 • Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag 1888-1913
  Vonkenberg, J. E.
 • Gedenkboek 40 jarig bestaan 1888-1928
  Zijlstra, A.
 • 60 Jaar Bondgeschiedenis, Het ideaal bewaard, Inleiding tot 60 jaar bondsgeschiedenis
  Knoppers, B.A.
 • Gedenkboek 1922 - 1947, Bond van Gereformeerde Mannenvereniging in Nederland. 

 

ZENDING

 

 • Alzoo wies het Woord, Een studie over den voortgang van het evangelie in de dagen van Paulus
  Bavinck, J.H.
 • Spreken over je Heiland, Praktijklessen in het evangeliseren
  Baas, N.; Gurp, P. van
 • 26 jaren op het zendingsveld
  Merkelijn, A.
 • Acta van het zendings-congres
  Kuijper, A.
 • Communicatie en Zending, Vragen inzake de overdracht van het Evangelie
  Berg, M.R. van den
 • De Gereformeerde zending in 1966
  Zendingscentrum te Baarn
 • De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975
  Jong, Chr. G. F. de
 • De zendingsleer van Gisbertus Voetius
  Andel, H.A. van
 • Gedenkboek der Friese Zending, Overzicht van het Zendingswerk op het Friese Terrein gedurende een Halve Eeuw, 1900-1950
  Koningsveld, H. van
 • Gods ploegschaar, Schetsen over het Chineesche zendingsveld, Deel I, Deel II, Deel III en Deel IV
  Krijger, D.
 • Handleiding voor zendingsonderwijs op de scholen voor L. en U.L.O.
  Coumou, D.J. en Heertjes, N.
 • Hedendaagsche zending in onze oost.
  Ned. Stud. Zendings-Bond
 • Hermanus Willem Witteveen en zijn Zendings gemeente te Ermelo
  Groot, A. de
 • Historisch overzicht van de zending in Rhodesië door de F.P. Church of Scotland
  Kooistra, J.
 • Hoofdmomenten uit de zendingsgeschiedenis het Hindoeisme
  Bavinck, J.H.; Vlijm, J.M.; Hooykaas, J. e.a.
 • Ik volg mijn roeping na, S.J.P. Goossens en de zending op Oost-Sumba
  Groenewold, C.A.
 • Inleiding in de zendingswetenschap
  Bavinck, J.H.
 • Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975), een plaatsbepaling.
  Gurp, P. van
 • Kleine Kerkgeschiedenis, Leerboekje voor de geschiedenis van kerk en zending in twee leerkringen
  Lankamp, H.
 • Nederlandsch Zendingsjaarboek voor 1930-31 - 1931-32 
  Zendingsstudie-raad Zeist
 • Om de Wereld, De Protestantsche Zending
  Dijkstra, H.
 • Ons Zendingsboek
  Bavinck, J.H.
 • Onze Zendingsvelden V, Soemba
  Wielenga, D.K. Jzn.
 • Op weg naar het licht, Gedenkboek van de Gereformeerde Kerken in de classis Groningen ter gelegenheid van veertig jaar zending op Irian Jaya (1956-1996)
  Bakker, S.
 • Het zondebegrip in de moderne missiologie 
  Gereformeerde Missiologische Opleiding
 • Missiologische Thema's Zending en Bevrijdingsbewegingen
  Gereformeerde Missiologische Opleiding
 • Mythe en zending, Missiologische thema's
  Gereformeerde Missiologische Opleiding
 • Normen en Cultuur in de zending, Missiologische Thema's Deel 4
  Gereformeerde Missiologische Opleiding

 

EVANGELISATIE

 

 • Visserslatijn, Handboek voor evangelisatie
  Scheele, P.
 • Handboek voor de Gereformeerde Evangelisatie
  Grosheide, F.W., Hagen, T.J., Mulder, J. (red.)
 • Handelingen van het Congres Gereformeerde Evangelisatie op Dinsdag 8 en Woensdag 9 April 1913 gehouden te Amsterdam
  Lindeboom, L. en Tazelaar, J.P.
 • Handelingen van het Tweede Congres voor Gereformeerde Evangelisatie op Woensdag 3 mei 1916 gehouden te Rotterdam
  Lindeboom, L. en Tazelaar, J.P.
 • Handelingen van het Derde Congres Gereformeerde Evangelisatie op Woensdag 26 juni Donderdag 27 juni 1946 gehouden te Amsterdam
  Grosheide, F.W. en Veen, G. v.d.